info
Thank you for visiting my theme! Replace this with your message to visitors.

דיינרד אפרים

דיינרד אפרים

הרב אפרים דיינרדביבליוגרףסופר עברי ואידי, אספן ספרים וסוחר ספרים; מגדולי הביבליוגרפים העבריים של העת החדשה. לוחם נגד החסידות הקבלה והנצרות.

מסעו המפורסם הראשון היה לחצי האי קרים, אל חכמי הקראים האחרונים. הוא פגש שם את החכם הקראי הידוע אברהם פירקוביץ', ובשנת ה'תרל"ג (סביבות 1873) רכש אצלו מידע, התפלמס איתו וקנה ספרים. את התגליות שלו מספרות הקראים (בהם גם זיופים רבים) מכר לספרייה הרוסית הלאומית המלכותית בסנקט פטרבורג

  מתוך פרויקט בן יהודה:

ספר מלחמת קרים

אפריים גרשון דיינארד

קורות כל דברי המלחמה הנוראה אשר לחמו מלכי הברית על העיר הבצורה סעוואסטאפאל בשנות 1853-54-55-56, גם יבואו בו תולדות אדמת העיר הזאת טרם הוסדה ואחרי כן, עד היום הזה.

קורא יקר!  בנשאי את שם העיר " סעוואסטאפאל" על שפתי, הלא למותר הוא להגיד לך מה היא?  וְאַיֶהָ?  יען מודעת היא בכל קצוי תבל וים רחוקים, ולא לבד על ידי המלחמה הנוראה אשר לחמו עליה צבאות מלכי הברית, כי אם גם עוד טרם נפרצה המלחמה כבר יצא לה שם בכל הגוים, על ידי המבצר העצום אשר חלק לה הטבע מימי עולם אשר לא חלו בו ידים, וכל יודעי מדינה העירו כי כמעט אין על עפר משלו, העיר הזאת היתה אבן פינת רוסיא, אשר עיני כל מלכיה היו עליה לטובה לפארה ולרוממה למיום נפל חצי האי קרים להם לאחוזה, על לשונות ים השחור החודרות בלב העיר עמדו אנות אניות רוסיא ועל תרניהן התנוססו נשרי בית רומאנאוו, כל המון אניותיה וצבאותיהן נקראו בשם הכולל "צי-ים השחור" (Черноморскiй флотъ) וכל גדולי גבורי ממשלת רוסיא האדירה היו עליה סתרה, עד אשר לא האמינו כל יודעי מלחמה כי יבוא צר ואויב בשעריה.